Artikel 1: Definities en toepasselijkheid

 1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Opdrachtgever: De wederpartij van Webmake;
  • Opdrachtnemer: Webmake;
  • Overeenkomst: De overeenkomst tussen Webmake en wederpartij;
  • Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, instellingen en databases;
  • Werk: De website, het (grafisch) ontwerp, zoals logo en/of huisstijl, en alle overige (reclame)uitingen die opdrachtnemer in opdracht van de opdrachtgever ontwikkeld of bedacht heeft;
  • Werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, de dagen die door de Overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd en de dag, waarop de verjaardag van Z.M. de Koning officieel wordt gevierd;
 2. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- leverings- of algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.
 4. De artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.
 5. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is genoemd.
 6. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de opdrachtnemer, voor uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 7. Opdrachtnemer is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.
 8. De opdrachtgever met wie eenmaal een op basis van deze algemene voorwaarden reeds een overeenkomst is gesloten wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te gaan.
 9. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. en zullen de opdrachtnemer en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2: Aangaan overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de opdrachtbevestiging retour is ontvangen door de opdrachtnemer.
 2. De verplichtingen van opdrachtnemer gaan nooit verder dan door opdrachtnemer mondeling of schriftelijk is bevestigd.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd om bestellingen en/of diensten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de bestellingen en/of diensten te verbinden.
 4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.

Artikel 3: Medewerking opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal opdrachtnemer op diens verzoek of uit eigen beweging steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de volledigheid, juistheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 3. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat de opdrachtgever zijn in de artikelen 3.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 3.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever en is opdrachtnemer bevoegd het daardoor noodzakelijk geworden meerwerk in rekening te brengen.

Artikel 4: Uitvoering

 1. De ontwikkelwerkzaamheden van opdrachtnemer worden uitgevoerd op basis van een inspannings-verbintenis, tenzij en voor zover opdrachtnemer schriftelijk een resultaat heeft toegezegd.
 2. De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 3. Opdrachtnemer bepaalt bij het uitvoeren van de overeenkomst de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke eisen zoveel mogelijk in acht.

Artikel 5: Wijzigingen en meerwerk

 1. Na het goedkeuren door opdrachtgever van de definitieve opzet van de website of webshop is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer anders afspreken.
 2. Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. De opdracht omvat alleen datgene dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meerwerk zal door opdrachtnemer in principe slechts dan worden verricht, indien partijen dit nader zijn overeengekomen. Onder schriftelijk overeengekomen overeenkomsten vallen uitdrukkelijk ook overeenkomsten die per e-mail zijn aangegaan.
 3. Deze extra werkzaamheden zullen door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van opdrachtgever ter zake van de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst.
 4. Indien naar het oordeel van opdrachtnemer een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens opdrachtgever te voldoen, is opdrachtnemer bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.
 5. Opdrachtgever aanvaardt dat het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.2.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet en/of grove schuld rust op opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens opdrachtgever en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.
 2. De opdrachtnemer is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor:
  1. fouten die ontstaan bij het verhuizen van domeinnamen;
  2. fouten en/of verlies van digitale informatie bij verhuizing van uw server-data;
  3. data die verloren raakt na het hacken van uw site;
  4. problemen die ontstaan door gevolg van het hacken van uw website en/of server ruimte.
 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aangeleverde materiaal (teksten, foto’s, grafisch materiaal, etc.) welke aangeleverd worden aan opdrachtnemer. Opdrachtgever is verantwoordelijk wanneer het materiaal niet voldoet aan de wetgeving op het gebied van copyright, auteursrechten en/of bestaande merknamen. Het aangeleverde materiaal blijft eigendom van opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn website.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat opdrachtgever tekort is geschoten in de uit artikel 3 van deze voorwaarden voortvloeiende plicht tot het tijdig verstrekken van juiste informatie welk opdrachtnemer, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
 7. Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen.
 9. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht is beperkt tot het factuurbedrag waarvoor betreffende opdracht is of wordt uitgevoerd.

Artikel 7: Tarief

 1. Partijen komen bij overeenkomst een tarief per uur of een vaste prijs overeen. Wanneer er geen tarief of vaste prijs is overeengekomen dan gelden de tarieven zoals staan vermeld in de offerte van opdrachtnemer.
 2. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd tot verhoging van deze prijs, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

Artikel 8: Prijs en betaling

 1. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
 2. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is opdrachtgever, na door opdrachtnemer ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is opdrachtgever wettelijke rente zoals verwoord in art. 6:119a BW verschuldigd vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling.
 3. Heeft opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van opdrachtnemer dan geeft opdrachtgever dit binnen 14 (veertien) dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk en gemotiveerd te kennen. Indien opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt de opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.
 4. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.
 5. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 9: Browsercompatibiliteit

 1. Opdrachtnemer draagt zorg dat de gebouwde websites en webshops correct worden weergegeven in de browsers Firefox, Google Chrome, Edge en Microsoft Internet Explorer, in de meest recente editie op de datum van oplevering van de website.
 2. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers. Opdrachtnemer garandeert niet dat het gemaakte ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.
 3. De voorwaarden uit het eerste lid van dit artikel gelden tevens voor ontwerp en onderhoud van een bestaande website of webshop.

Artikel 10: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 11: Beheer van het systeem

 1. De opdrachtnemer is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door de opdrachtnemer te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens de opdrachtnemer ontstaat.
 2. De opdrachtnemer is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de login procedure, in het account en in de e-mailadressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens gedaan ontstaat.

Artikel 12: Onderhoud website of webshop

 1. Met onderhoud van de website of webshop wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen informatie van de opdrachtgever op bestaand pagina’s van de website of webshop nadat deze website of webshop is opgeleverd en afgeleverd aan de opdrachtgever.
 2. Voor het uitvoeren van, onderhoud aan, en het maken van nieuwe pagina’s voor een website of webshop geldt een tarief conform de aangeboden offerte van opdrachtnemer.
 3. Klein onderhoud, het wijzigen van woorden, korte teksten en dergelijke, wordt tot twee weken na oplevering van een nieuwe door opdrachtnemer geleverde website gratis uitgevoerd mits de opzet en inhoud van de website of de diverse onderliggende pagina’s op hoofdlijnen identiek blijven.

Artikel 13: Rechten van intellectuele eigendom, eigendomsrechten en auteursrechten

 1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder het octrooirecht en het auteursrecht – toe aan de opdrachtnemer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de opdrachtnemer daartoe bevoegd. Opdrachtnemer behoudt alle rechten van intellectuele eigendom krachtens de overeengekomen ontwikkelde website, evenals voorbereidend materiaal.
 2. Tenzij anders overeengekomen, behoort het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten of auteursrechten van derden niet tot de opdracht. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
 3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand gebrachte materialen, script, programma’s en bestanden, eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
 5. Indien opdrachtgever inbreuk pleegt op de rechten zoals in dit artikel zijn omschreven dient hij de schade die opdrachtnemer geleden heeft te vergoeden.

Artikel 14: Gebruik en licentie

 1. Opdrachtgever verkrijgt een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruikersrechten die bij deze voorwaarden of anderzijds uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal de opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen, kopiëren of oneigenlijk gebruiken.
 2. De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen.
 3. Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:
  1. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
  2. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

Artikel 15: Overmacht

 1. Opdrahtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16: Termijnen

 1. Omdat de duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zijn de termijnen c.q. levertijden waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 2. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 17: Beëindiging

 1. Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk vooraf zijn overeengekomen. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle gemaakte kosten.
 2. Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan de andere partij ter hand te stellen.

Artikel 18: Geschillen

 1. Partijen zullen eerst bij een geschil zich tot het uiterste inspannen om dit in onderling overleg te beslechten. Pas wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn zullen ze een beroep doen op de rechter.
 2. Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van het arrondissement van de vestigingsplaats van opdrachtnemer, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechterlijk bevoegd is.
 3. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door de contractpartner van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van de contractpartner.
 4. Alle overeenkomsten met opdrachtgever zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 19: Overige bepalingen

 1. Opdrachtnemer heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens opdrachtnemer niet nakomt en/of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer zal opdrachtgever hiervan vooraf in kennis stellen, tenzij dit redelijkheidwijs niet van opdrachtnemer kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de website of webshop van opdrachtgever te gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.